Hoạch định chính sách giá bán với bảng giá bán hàng
Mỗi doanh nghiệp có các chính sách hoạch định giá bán sản phẩm cho các đối tượng khác nhau, thời điểm khác nhau tiền tệ khác nhau...Chính vì vậy chúng ta cần một công cụ để thiết lập các giá bán riêng trong từng trường hợp. Odoo cung cấp cho chúng ta tính năng Bảng giá bán hàng với công thức được điều chỉnh bởi một số quy tắc nhất định.

Bài viết này chúng tôi giới thiệu với các bạn cách vận dụng để có thể linh hoạt trong việc bán hàng của doanh nghiệp mình.

Kích hoạt tính năng Bảng giá bán hàng

Để sử dụng tính năng Bảng giá, bạn kích hoạt ở menu:  Bán hàng/ Cấu hình/Thiết lập/ Bảng giá

  • Kích hoạt tính năng Bảng giá theo quy tắc giá nâng cao

Sau khi kích hoạt, tính năng Bảng giá sẽ được quản lý ở menu: Bán hàng/Sản phẩm/Bảng giá

Các bảng giá của hệ thống được liệt kê tại đây. Để tạo bảng giá mới, bạn nhấn Tạo Bảng giá và đặt tên để dễ phân loại:


Sau khi thêm quy tắc, phần mềm cho bạn giao diện để thiết lập:

Áp dụng cho: phạm vi áp dụng quy tắc này

  • Tất cả sản phẩm

  • Nhóm sản phẩm: cho phép bạn chọn 1 nhóm sản phẩm xác định

  • Sản phẩm: cho phép bạn chọn 1 sản phẩm xác định

  • Biến thể sản phẩm: Cho phép bạn chọn 1 sản phẩm xác định

  • Số lượng tối thiểu: quy tắc này chỉ được áp dụng với số lượng tối thiểu được điền ở đây

  • Ngày băt đầu: Ngày bắt đầu áp dụng quy tắc

  • Ngày kết thúc: ngày kết thúc áp dụng quy tắc. Hết thời hạn giá sẽ được lấy theo Bảng giá niêm yết theo giá bán trên form sản phẩm

Tính giá: 

Giá cố định: Điền giá cố định cho 1 hoặc một nhóm sản phẩm. Liucs này phần mềm không quan tâm tới giá bán trên form mà lấy đúng giá bạn điền

Phần trăm: giá mới bằng bao nhiêu % với giá trên form sản phẩm

Công thức

  • Dựa trên: bảng giá khác. VD bảng giá niêm yết lấy giá bán trên form sản phẩm

Giá mới: giá sẽ hiển thi trên báo giá theo cách tính của bảng giá này
Trên báo giá bán hàng, khi chọn Khách hàng 1, phần mềm tự động lấy ra bảng gía tương ứng với khách hàng đó:

Giá sản phẩm lấy sẽ được tuân theo công thức của bảng giá. Ví dụ TH này giá giản 20% so với giá trên form sản phẩm.

Trường hợp bạn sử dụng bảng giá cho các mùa giảm giá, khi tạo báo giá bạn thay đổi ngay trên form báo giá trước khi chọn sản phẩm. Giá mới sẽ được áp dụng theo nguyên tắc tương tự.

Hoạch định chính sách giá bán với bảng giá bán hàng
Administrator
21 tháng 12, 2020
Share this post
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Quản lý giá cho B2B (không bao gồm thuế) và B2C (đã bao gồm thuế)
Khi làm việc với người tiêu dùng, giá cả thường được thể hiện với thuế bao gồm trong giá (ví dụ: trong hầu hết các Thương mại điện tử).