Thêm điều khoản & điều kiện
Việc xác định rõ các điều khoản và điều kiện là điều cần thiết để đặt ra các điểm quan trọng trong hợp đồng như điều khoản thanh toán, giới hạn trách nhiệm và điều khoản giao hàng giữa khách hàng và người bán

Việc xác định rõ các điều khoản và điều kiện là điều cần thiết để đặt ra các điểm quan trọng trong hợp đồng như điều khoản thanh toán, giới hạn trách nhiệm và điều khoản giao hàng giữa khách hàng và người bán. Mọi người bán phải khai báo tất cả các thông tin chính thức liên quan đến sản phẩm và chính sách của công ty. Mặt khác, mỗi khách hàng phải lưu ý tất cả các điều kiện này trước khi cam kết bất cứ điều gì. Với Bán hàng Odoo, rất dễ dàng bao gồm các điều khoản và điều kiện mặc định của bạn trên mọi báo giá, đơn đặt hàng và hóa đơn mà bạn quản lý.

Đi tới Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt và kích hoạt Điều khoản & Điều kiện Mặc định .

Làm cách nào để bật Điều khoản & Điều kiện Mặc định trên Bán hàng Odoo?

Trong cài đặt của Ứng dụng lập hóa đơn , bạn có thể chèn các điều khoản và điều kiện mặc định của mình.

Các Điều khoản & Điều kiện Mặc định về báo giá trên Bán hàng Odoo

Chúng xuất hiện sau đó trên mọi báo giá, đơn đặt hàng và hóa đơn.

Theo nhu cầu kinh doanh của bạn, bạn có thể chỉ định các điều khoản và điều kiện của bạn trên các mẫu báo giá của bạn. Điều này thật thú vị nếu bạn có các điều khoản và điều kiện khác nhau trong công ty của mình.

Thêm Điều khoản & Điều kiện Mặc định vào các mẫu báo giá của bạn trên Bán hàng Odoo

Sử dụng Ứng dụng Trang web và tạo trang điều khoản và điều kiện chung của riêng bạn. Ví dụ: đây là trang điều khoản và điều kiện của Odoo:

Điều khoản & Điều kiện Chung trên trang web của bạn

Bạn có thể tham khảo trang này ở chân trang của tất cả các tài liệu của bạn. Bố cục có sẵn trong Cài đặt chung trong danh mục Tài liệu kinh doanh . Ví dụ: chân trang này xuất hiện trong mọi tài liệu từ Odoo.

Điều khoản & Điều kiện Chung trong tài liệu kinh doanh của bạn

Đính kèm một tài liệu bên ngoài với các điều khoản và điều kiện chung của bạn khi bạn chuẩn bị gửi báo giá qua email cho khách hàng của mình.

Điều khoản & điều kiện chung dưới dạng tệp đính kèm trong email của bạn

Tạo và chỉnh sửa các mẫu email để đặt tệp đính kèm mặc định cho tất cả các email báo giá mà bạn sẽ gửi trong tương lai. Để làm như vậy, bạn phải đi tới Bán hàng ‣ Cấu hình ‣ Mẫu báo giá và tạo một mẫu báo giá mới hoặc sửa đổi mẫu hiện có. Trong tab xác nhận, bây giờ bạn có thể kích hoạt chữ ký trực tuyến, thanh toán trực tuyến và đặt thư xác nhận trong đó bạn có thể định cấu hình tệp đính kèm mặc định. Tại đó, bạn có thể đặt các điều khoản và điều kiện chung của mình.

Điều khoản & điều kiện chung dưới dạng tệp đính kèm trong mẫu báo giá của bạn

Với Bán hàng Odoo, giờ đây việc giải quyết các điều khoản và điều kiện trở nên rất đơn giản.

Thêm điều khoản & điều kiện
Administrator
8 tháng 8, 2020
Share this post
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Giao hàng và xuất hóa đơn đến các địa chỉ khác nhau
Với Bán hàng Odoo, bạn có thể định cấu hình các địa chỉ khác nhau để giao hàng và lập hóa đơn