Quản lý nhiều nhóm bán hàng
Trong Odoo, bạn có thể quản lý một số đội bán hàng, phòng ban hoặc kênh với các quy trình bán hàng cụ thể. Để làm như vậy, chúng tôi sử dụng khái niệm Kênh bán hàng .

Để tạo Kênh bán hàng mới , hãy chuyển đến Cấu hình ‣ Kênh bán hàng .

Ở đó bạn có thể đặt bí danh email cho nó. Mỗi tin nhắn được gửi đến địa chỉ email đó sẽ tạo ra một khách hàng tiềm năng / cơ hội.

Bạn có thể thêm thành viên vào bất kỳ kênh nào; bằng cách đó những thành viên đó sẽ thấy cấu trúc đường ống của kênh bán hàng khi mở nó. Bất kỳ khách hàng tiềm năng / cơ hội nào được chỉ định cho họ sẽ liên kết đến kênh bán hàng. Do đó, bạn chỉ có thể là thành viên của một kênh.

Điều này sẽ giúp người quản lý nhóm dễ dàng xem xét quy trình.

Nếu bây giờ bạn lọc kênh cụ thể này trong quy trình của mình, bạn sẽ tìm thấy tất cả các cơ hội của kênh đó.

Để xem nhanh các hoạt động và kết quả của bất kỳ kênh bán hàng nào, người quản lý bán hàng cũng có quyền truy cập vào Trang tổng quan kênh bán hàng trong Báo cáo .

Nó được chia sẻ với toàn bộ hệ sinh thái nên mọi dòng doanh thu đều được bao gồm trong đó: Bán hàng, Thương mại điện tử, PoS, v.v. 

trong CRM
Quản lý nhiều nhóm bán hàng
Administrator
7 tháng 8, 2020
Share this post
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Quản lý các cơ hội thất bại
Trong khi làm việc với các cơ hội của bạn, bạn có thể đánh dấu một số cơ hội là thất bại nếu nó không thể chuyển thành một đơn hàng. Bạn sẽ muốn theo dõi những lý do bạn dẫn tới việc thất bại và cũng là cách mà Odoo có thể giúp bạn phục hồi chúng trong tương lai.