Tạo khách hàng tiềm năng / cơ hội từ email
Tự động hóa việc tạo khách hàng tiềm năng / cơ hội sẽ cải thiện đáng kể hiệu quả của bạn. Theo mặc định, bất kỳ email nào được gửi đến sales@database_domain.ext sẽ tạo cơ hội trong quy trình của kênh bán hàng mặc định.

Tự động hóa việc tạo khách hàng tiềm năng / cơ hội sẽ cải thiện đáng kể hiệu quả của bạn. Theo mặc định, bất kỳ email nào được gửi đến sales@database_domain.ext sẽ tạo cơ hội trong quy trình của kênh bán hàng mặc định.

Mỗi nhóm bán hàng có thể có bí danh email riêng để tạo khách hàng tiềm năng / cơ hội tự động được gán cho nhóm đó. Sẽ rất hữu ích nếu bạn quản lý một số nhóm bán hàng với các quy trình kinh doanh cụ thể. Bạn sẽ tìm thấy cấu hình của các nhóm bán hàng trong Cấu hình ‣ Nhóm Bán hàng .

trong CRM
Tạo khách hàng tiềm năng / cơ hội từ email
Administrator
7 tháng 8, 2020
Share this post
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành cơ hội
Khách hàng tiềm năng là giai đoạn đầu tiên của quy trình bán hàng, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành cơ hội trong CRM của Odoo / SkyERP