Hướng dẫn Cài đặt nhiều nhà cung cấp cho cùng một sản phẩm​

 

Nếu bạn thấy mình có nhu cầu mua từ nhiều nhà cung cấp cho một sản phẩm, Odoo có thể cho phép bạn liên kết trực tiếp chúng với một sản phẩm.​

Những thao tác để thêm nhà cung cấp trong một sản phẩm​

Bước 1: Truy cập vào PURCHASE: Products ‣ Chọn sản phẩm cụ thể​

1576727144183.png

Bước 2: Trên màn hình sản phẩm, chuyển sang thẻ “Purchase”, lựa chọn hoặc tạo mới nhà cung cấp và bảng giá tương ứng bằng cách nhấp vào “Add a line”​

1576727152707.png

Bước 3: Nhập dữ liệu vào màn hình “Vendor Pricelist”​

1576727167332.png

Trường nhập liệu:​

  • Vendor: Nhà cung cấp được lấy từ danh mục nhà cung cấp hoặc tạo mới một nhà cung cấp khác.​

  • Vendor Product Name: Tên sản phẩm do nhà cung cấp đặt​

  • Vendor Product Code: Mã sản phẩm do nhà cung cấp đặt.​

  • Product variants: Biến thể của sản phẩm - chỉ được lựa chọn khi bạn có cấu hình chức năng quản lý sản phẩm theo thuộc tính và biến thể. (Bạn có thể xem thêm chi tiết về biến thể sản phẩm tại đây)​

  • Delivery Lead Time: Thời gian dự kiện nhận hàng từ nhà cung cấp được tính từ thời điểm đơn mua hàng được xác nhận. (Khi tạo đơn hàng mua thông tin sẽ được cập nhật tự động).​

  • Quantity: Số lượng sản phẩm đặt hàng để được hưởng mức giá.​

  • Price: Giá mua sản phẩm khi mua số lượng tối thiểu tương ứng.​

  • Valadity: Hiệu lực sử dụng của bảng giá, những đơn hàng mua nằm ngoài khoảng thời gian sản phẩm sẽ không được ghi nhận giá này.​

Lưu ý:​

  • Mỗi lần đầu tiên sản phẩm được mua từ một nhà cung cấp mới, Odoo sẽ tự động liên kết liên hệ và giá cả với sản phẩm.​

  • Hệ thống sẽ thực hiện lấy tự động nhà cung cấp được khai báo tại dòng đầu tiên trong bảng Nhà cung cấp. Để thay đổi thứ tự, bạn có thể nhấp và giữ vào mũi tên và kéo thả theo thứ tự mong muốn.​

1576727179351.png

Như vậy bạn đã có thể tạo và cài đặt nhiều nha cung cấp cho cùng một sản phẩm.​trong Mua hàng
Nguyễn Sơn Tùng
26 tháng 12, 2020
Share this post
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Hướng dẫn import bảng giá của nhà cung cấp