Hướng dẫn sử dụng chức năng "3-way matching"

 


Trong một số ngành, bạn có thể nhận được hóa đơn từ nhà cung cấp trước khi nhận sản phẩm đã đặt hàng. Tuy nhiên, bạn có thể không muốn trả tiền cho đến khi nhận được sản phẩm.


Để xác định xem hóa đơn của nhà cung cấp có nên được thanh toán hay không, bạn có thể sử dụng chức năng “3-way matching”. Nó đề cập đến sự phù hợp của thông tin xuất hiện trên Đơn đặt hang (Purchase Orders), Hóa đơn (Vendor Bills) nhà cung cấp và Biên lai (Receipts).


Kết hợp “3-way matching” giúp bạn tránh thanh toán hóa đơn nhà cung cấp không chính xác hoặc gian lận.


Phần 1: Cấu hình sản phẩm


Để kích hoạt tính năng này, truy cập: Purchases ‣ Configuration ‣ Settings và kích hoạt tham số “3-way matching”, sau đó nhấp “Save” để lưu lại.


1577159396283.png


Phần 2: Thanh toán hóa đơn nhà cung cấp


Với tính năng được kích hoạt, bạn sẽ có một dòng Nên thanh toán mới xuất hiện trên hóa đơn của nhà cung cấp trong tab “Other” - Thông tin khác.


Bằng cách đó, Odoo cho phép bạn dễ dàng biết liệu bạn có nên trả hóa đơn cho nhà cung cấp hay không.


1577159410264.png


Hoặc


1577159416656.png


Trên Odoo, có 3 trạng thái được ghi nhận trong trường “Should be Paid”:

  • No: Hàng hóa chưa được nhận đầy đủ, bạn chưa thanh toán.

  • Yes: Hàng hóa đã nhận đầy đủ, bạn có thể thanh toán.

  • Exception: Hàng hóa thực nhận khác với số lượng đặt.


trong Mua hàng
Nguyễn Sơn Tùng
26 tháng 12, 2020
Share this post
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Báo cáo Phân tích hiệu quả của nhà cung cấp​