Khóa đơn hàng đã được xác nhận

 


Khi một đơn hàng được xác nhận, bạn có thể khóa nó để ngăn chặn mọi sự thay đổi hoặc chỉnh sửa nào.


Phần 1: Cấu hình hệ thống


Truy cập: Purchases ‣ Configuration ‣ Settings và kích hoạt tham số “Lock Confirmed Orders”, sau đó nhấn “Save” để lưu lại cài đặt.


1577067965975.png


Phần 2: Khóa đơn hàng.


Khi xác nhận đơn hàng, mỗi khi bạn nhấp vào nút “Confirm”, đơn hàng sẽ được khóa tự động để ngăn chặn mọi sự chỉnh sửa hoặc can thiệp.


1577067994427.png


Tuy nhiên, khi cần, bạn vẫn có thể mở lại đơn hàng bằng cách nhấn vào nút “Unlock”.


1577068014569.png


Ngược lại, đơn hàng đang được mở cũng có thể được khóa lại khi bạn nhấp vào nút “Lock”.


1577068025776.png


trong Mua hàng
Nguyễn Sơn Tùng
26 tháng 12, 2020
Share this post
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Kiểm soát số lượng nhận hàng​